Skoolgeld

Met die ouervergadering van Donderdag 15 November 2016 is die skoolgeld vir 2017 as volg vasgestel:

GESIN TOTALE BEDRAG MAANDELIKSE BEDRAG OOR 11 MAANDE (Januarie tot November) BETALING VOOR 28 FEBRUARIE 2017 MET R420 KORTING
EERSTE/TWEEDE KIND R16 610 R1 510 R16 190
DERDE KIND R14520 R1 320 R14 100
VIERDE KIND R14 135 R1 285 R13715

 

Betaalwyse van skoolgelde:

  1. Eenmalige betaling voor of op 28 Februarie 2017 per leerder = R16 610 – R420 korting = R16 190,00
  2. Maandelikse Debietorder(Voltooi asseblief debietorderopdrag by skool) per leerder = R16 610 = R1 510 per maand x 11 maande (Januarie tot November)
  3. Maandelikse Kontant of tjekbetalings per leerder = R16 610 = R1 510 per maand x 11 maande (Januarie tot November)
  4. Maandelikse direkte inbetalings per leerder = R16 610 = R1 510 per maand x 11 maande (Januarie tot November)
    Wanneer u gelde direk in die skool se bankrekening inbetaal, moet u asseblief baie seker maak dat die besonderhede op die depositostrokie/elektroniese bankbetaling, korrek is. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir foutiewe deposito’s nie. Kontak asseblief die finansiële kantoor vir die korrekte nommer. Die nommer en bankbesonderhede verskyn ook op die rekeningstate wat u van die skool sal ontvang.
  5. Vermindering of kwytskelding van skoolgeld vorms beskikbaar by die finansiële beampte by die skool

 

Elektroniese inbetalings van skoolgelde en heffings

(OTM-oorplasings, direkte of interne bankdeposito’s)

  • Gebruik slegs u kind se rekeningnommer as verwysing wanneer skoolgeld- en heffingbetalings gedoen word. Vir navrae oor die rekeningbesonderhede en verwysing kan u gerus die finansiële kantoor kontak by (014) 592-1364/5/6 en vra vir Finansies: Petro Grobler.
  • U word versoek om die bewys van betaling na (014)592 7647 te faks of na petro@hsrtb.co.za te e-pos.
  • Ons ontvang talle deposito’s op ons bankstate wat geen verwysings het nie. Korrekte allokering kan nie gedoen word, indien u nie die korrekte verwysing gebruik nie. Kontak asseblief die finansiële kantoor om u verwysing te kontroleer.

 

DEBIETORDERS: 1 of 15 Januarie 2017 tot 1 of  15 November 2017

Ouers word aangemoedig om van die debietorderstelsel gebruik te maak, aangesien dit vir ouers en die skool geriefliker is. ʼn Debietordervorm is op die skool-kommunikeerder, webbladsy of by die finansiële kantoor, me. Petro Grobler, beskikbaar.

Geen debietorder wat onvolledig ingevul is, word aanvaar nie. Die debietorder sal aan u teruggestuur word sodat die ontbrekende inligting voltooi kan word.

 

Aansoek om subsidie vir 2017

Voorsiening word vir subsidie-aansoeke gemaak. Ouers wat hiervoor kwalifiseer, moet voor 28 Februarie 2016 die volledig voltooide subsidievorms met ondersteunende dokumentasie by die finansiële kantoor, me. Hantie Meyer, inhandig.

Ouers moet jaarliks vir subsidie aansoek doen.

 

Invorderingsbeleid

Indien ʼn ouer versuim om die skoolgeld te vereffen, nie ʼn reëling vir die betaling daarvan te tref, of agterstallig raak, is die volle uitstaande skoolgeld onmiddellik opeisbaar en betaalbaar. Die rekening sal aan ʼn prokureur of skuldinvorderaar oorhandig word.  Ouers sal dan verantwoordelik gehou word vir alle opsporingskoste, invorderingskoste asook prokureurs- en/of kliëntekoste.

Die skool se bankbesonderhede is:

Rekeningnaam: Hoërskool Rustenburg
Bank: ABSA Bank Rustenburg
Tjekrekening nommer: 1220 390 337
Takkode: 334 246