Geskiedenis

Geskiedenis: Skool

Die Rustenburg Hoërskool het sy deure op 31 Januarie 1922 geopen met mnr. J. J. Nel as skoolhoof. Aanvanklik was daar 5 onderwysers, maar teen die einde van daardie jaar het dit gegroei tot 10. Vanaf sy ontstaan was dit ʼn dubbelmedium skool wat ʼn groot plattelandse gemeenskap bedien het.

In 1922 word ʼn ou pastorie in Pleinstraat ingerig as die koshuis en staan as die “Jongenskoshuis” bekend. In 1923 is Joubert-tehuis vir dogters geopen op die hoek van Plein- en Kerkstraat en het dit as ‘n koshuis gedien tot 1952, voor Huis Meisies opgerig is. ʼn Seunskoshuis word in 1927 opgerig waar Oom Paul skool vandag is en het as Residensiekoshuis bekend gestaan.

Mnr. Nel het egter ʼn visie vir groter en beter skoolgeboue gehad en op 11 Augustus 1939 word die hoeksteen van die huidige gebou gelê. Met die aanvang van die 1940-skooljaar kon 424 leerlinge en 18 onderwysers hul nuwe skool betrek. Met mnr. Nel se aftrede op 14 Desember 1948 (na 26 jaar diens) het die skool reeds 521 leerlinge en 26 onderwysers gehad.

Op 18 Januarie 1948 het mnr. H. C. Bredell se ampstermyn as hoof begin, wat 6 jaar sou duur. Gedurende dié tydperk groei die skool sterk en ʼn nuwe meisieskoshuis is op 24 Maart 1954 ingewy. Toe dr. M. Heyns in 1955 as hoof aangestel is, was die leerlingtal alreeds 919 met 38 onderwysers. In hierdie tydperk het daar grootskaalse mynontwikkelings plaasgevind en die skool se getalle het vermeerdre en in 1959 was die Rustenburg Hoërskool die grootste hoërskool in Suidelik Afrika met 1453 leerlinge.

In 1960 het die Hoërskool Bergsig afgestig met 447 leerlinge. In 1961 word dr. Heyns bevorder en neem mnr. C. Fourie oor as hoof tot 1970, mnr. J. Storm neem waar in 1971 en in 1972 word mnr. J. W. Swanepoel hoof, tot 1974. Gedurende hierdie tyd word baie veranderinge by die skool aangebring.

Vanaf 1973 het die onderwysdepartement ʼn kennisgewing uitgereik dat die skool voortaan net Afrikaans as onderrigtaal mag gebruik en Engelssprekende leerlinge is na die Handelskool wat vandag as Grenville High School bekend staan, oorgeplaas.

Vanaf Mei 1975 was mnr. J. D. Storm die hoof tot 1984 waarna mnr. C.D. Peyper as sewende hoof van die Hoërskool Rustenburg die mantel oorgeneem het. Hy was aan die stuur van sake tot Augustus 1988, toe mnr. H. H. Venter oorgeneem het. Daar was 1145 leerlinge en 40 personeellede. Mnr. Johan Smit het in 2004 die leisels oorgeneem en die leerlingtal het op 1331 met 55 personeellede gestaan. In 2017 het mnr. Danie Greyling as waarnemende hoof gedien waarna mnr. J.H. Pieterse in November 2019 die leisels as nuwe skoolhoof oorgeneem het, met ‘n personeelkorps van 96 lede.

Die skool is  tans 98 jaar oud.

Skoolwapen se betekenis:

1.Wildevyboom:

Die wildevy is die bekendste boomsoort in Rustenburg. Dit staan vas gewortel in die Suid-Afrikaanse bodem waaruit sy lewe en groeikrag kom. Hy sprei sy wortels dieper en verder en word dus sterker en groter. ‘n boom wat vas staan en ongunstige toestande trotseer . Die boom se kroon sprei groot en wyd uit en vertoon altyd netjies. Dit is ‘n immergroen boom en ʼn simbool van sprankelende lewe. Dit is ʼn tuiste van voëls en beskerm en voed hulle, daarom het die boom ʼn simbool geword van die ideale en groeikrag van Hoërskool Rustenburg.

2.Die Lemoen:

Die lemoen is kenmerkend van die sitrusbedryf in Rustenburg.

3.Leuse:

Nosce te Ipsum beteken ”Ken jouself”

4.Groen:

Is die kleur van die Transvaalse groen veld.

5.Oranje:

Dit is die kenmerkende kleur van die sitrusbedryf.

6.Wit:

Dit is die kleur van reinheid.

Skoollied

 1. Teen die hange van Magalies
  met sy fiere Eeufeestop
  deftig rys die Rustenburgse Hoërskool
  teen die bloue hemel op;
  wie se leuse, hoog en edel,
  elke leerling moet bewaar:
  Ken jouself in woord en wandel,
  wees getrou waar jy ook vaar. (2x)
 2. Ken jouself by les en studie,
  op kultuur en sportgebied
  Ken jouself in die vervulling
  van jou naasteliefd’ en plig
  Eer en roem moet jy versamel
  vir jou skool en dorp alom;nie alleen in jongelingsjare
  maar tot gryse ouderdom. (2x)
 3. Deur jou skool is jy ontwikkel
  Ja, gestaal ook vir die taak
  wat jy eendag so sorgvuldig
  sal moet uitvoer hier op aard.
  Dink terug aan lang vervloë
  blye jeugherinnerings,
  neem die grootste plek nog altyd,
  jy ons Skool, in harte in. (2x)
 4. Teen die hange van Magalies
  met sy fiere Eeufeestop
  deftig rys teen bloue hemel,
  jy, my Hoërskool, altyd op.
  Ken jouself en bloei bestendig-
  ook die nakroos sal jou eer
  vir die volk deur jou gevorm-
  Vaderland en God tot eer! (2x)


Geskiedenis: Koshuis

Van meet af aan was die drie Afrikaanse susterskerke ten nouste gemoeid met die opvoeding van die leerlinge van die Hoërskool Rustenburg.

In 1922 word ‘n ou pastorie van die Nederduits-Gereformeerde gemeente in Pleinstraat as ‘n koshuis ingerig en staan bekend as die Jongenskoshuis. In 1927 rig hulle ook die Residensiekoshuis vir seuns op waar Oom Paulskool vandag is.

In 1923 is Joubert-tehuis vir dogters geopen in die pastorie van die Nederduits-Hervormde Kerk op die hoek van Kerk- en Pleinstraat. Dit het as koshuis vir dogters gedien tot 1952, toe Huis Meisies opgerig is.

Die Gereformeerde gemeente se ou pastorie op die hoek van Kerk- en Van Stadenstraat, word in 1926 ingerig as ‘n seunskoshuis, en Krugerkoshuis kry sy beslag. Die drie kerkkoshuise het na ‘n jaar almal onder departementele beheer gekom.

Ons Koshuise

 • Huis Meisies
 • Huis Heyns
 • Huis Kruger